Logo; Maldivian Law Review

2017 - VOLUME 2

The law on Penalty Interests in the Maldives

Fathimath Lamaan and Aishath Sheena Mohamed

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައި ގެރެންޓަރުންގެ ޒިއްމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނާޖީ ފާއިޒް

ްޕްރިވިޓީ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓު އަދި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައ

ޙުސްނުއްސުޢޫދު

އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ޖުރިމާނާގެ މައްސަލަ ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަމަގު ކުރަންޖެހޭ

ޙުސްނުއްސުޢޫދު

2017 - Volume 1

The Law Of Professional Negligence In Maldives: Duty Of Care & Causation

Afzam Zuhury

Procedural and Substantive Fairness in the Dismissal, Termination or Redundancy of Employees under Maldivian Law

Ismail Wisham

ޟަމީރުގެ މަހުކަމާ

އައްޝައިޚު އުމަރު އީސާ

ފަޅުކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ބިންހިއްކުން

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

2014 - Volume 1

Transfer Pricing, Thin Capitalization and Section 29 of the Business Profit Tax Act

Dr Kevin Holmes

އުމުރުން 65 އަހަރުވުމުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙް ކުރެވިދާނެތަ؟

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު އަދި ޝަމްސުލް ފަލާޙް

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުން

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

2013 - Volume 3

Real Estate Financing Through Islamic Financing Contracts

Fathimath Shafneez

Enterprise with the Maldivian State: Preliminary Assessment of the Legal Risks of Contracting with the Maldivian Government

Ismail Wisham

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުވާލުން

މަހާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ "ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު" - ފްރީޒިންއޯޑަރ

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި "ޖެރީމެންޑަރިންގ"

މަރިޔަމް މަނާލް ޝިހާބް

2013 - Volume 2

Tackling the High Rate of Divorce in the Maldives within the Ambit of Classical Fiqh

Muhammad Nasheed Adam

Vaguthy Amuru: The Law on Civil Temporary Relief in the Maldives

Ismail Wisham

Capital Punishment in Maldives: A Necessity or a Choice?

Batool Zahoor Qazi

އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ގައިދުކުރާ ނިޒާމުތަކާއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ބާރުވެރިކަމުގެ ކުރު ޝަރަޙައެއް

މަހާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

ޕްރެކްޓިސް ނޯޓް: ބިދޭސީ ޤާނޫނަކަށް ތަބަޢަވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މައްސަލައެއް ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ބެލުން

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ރިޑަންޑަންސީ

ޢައްބާސް ޝަރީފް

2013 - Volume 1

Article 65 of the Constitution: Limits of Judicial Review

Ismail Wisham

Salient Features of the Maldivian Family Law

Muhammad Nasheed Adam

The Effect of Moosa Anwar v. State on Freedom of Assembly in the Maldives

Hamza Latheef

Two Decades On: Child Rights in the Maldives

Aishath Ibahath

ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެކްޓިސް

މަހާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ވާ އިޢުތިރާފުގެ ބުރަދަން

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

2012 - Volume 1

Breach of Contract, Repudiation under Maldivian Contract Law

Husnu Al Suood

PRACTICE NOTE: Annotation to Article 61(b) of the Constitution

Ismail Wisham

Doctrine of Estoppel under Maldivian Contract Law

Husnu Al Suood

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ މާއްދާއެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލުކުރުން

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އެކަމުގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

2011 - Volume 1

Fostering India Maldives Relations through Islamic Finance

Aishath Muneeza

Revenue, Redistribution & Regulation: Maldives and the introduction of its very first taxation regime

Aishath Hana Waheed

PRACTICE NOTE: Extradition and Expulsion of Aliens from the State

Aishath Liusha Zahir

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ 02/އެސް.ސީ-ސީ/2008 ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ އަދި 'ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނު' އަޅާކިޔުމެއް

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް

ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ކޮމެންޓްރީ

ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

Editorial Board

 • Mr. Husnu Al Suood

  (Principal Editor) Attorney, Maldives

 • Mr. Mohd. Shahdy Anwar

  (Editor) Attorney, Maldives

 • Mr. Ismail Wisham

  (Editor) Attorney, Maldives

Panel of Referees

 • Assoc. Prof. Dr. Akram Shair

  Dean, Ahmed Ibrahim Kulliyah of Laws, IIUM, Malaysia

 • Assoc. Prof. Dr. Mohaimin Ayus

  Dean, Faculty of Laws, University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei

 • Dr. Ahmed Ali Sawad

  Attorney, Maldives

 • Dr. Mohamed Munnavvar

  Attorney, Maldives

 • Dr. Azmiralda Zahir

  Attorney, Maldives